سائنسدانن ڪراڙپ کان بچڻ جو سولي ۾ سولو طريقو ٻڌائي ڇڏيو!