اهي عادتون نه، بيماريون آهن، تحفظ ڏيندڙ بهترين صابڻ